กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

Categories

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค)