EN
GULF: 47.25 THB +0.50(1.07%)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค)