กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

Categories

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบหนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค)