กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

เงินปันผล

Categories

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล (ร้อยละ)
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 4,458.6 0.38 87.8 05 มี.ค. 2564 28 เม.ย. 2564
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2,773.3 1.30
(ก่อนแตกพาร์)
89.5 05 มี.ค. 2563 28 เม.ย. 2563
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 2,560.0 1.20
(ก่อนแตกพาร์)
78.9 02 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 853.3 0.40
(ก่อนแตกพาร์)
49.3 02 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561