กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มทุน (RO)

Categories
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มทุน (RO)
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการให้กระทำการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ นิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
หนังสือแจ้งสำหรับตัวแทน / ผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน