บริษัทมีแนวทางในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะและร่วมสอบถามข้อมูลของบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจที่ถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสมต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันของกลุ่มผู้ถือหุ้น

การเยี่ยมชมกิจการ