การเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (แก้ไข PDF)
การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 โครงการ
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD) หน่วยผลิตที่ 2
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท
โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สถานีฐาน สถานีชุมสาย และอาคารปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)