คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ
การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ และโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมจำนวน 3 โครงการ
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD) หน่วยผลิตที่ 3
การลงนามสัญญาหลักในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และระบบอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท Sungrow Power Supply Co., Ltd. เพื่อติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์กับบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด เพื่อติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์