การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD) หน่วยผลิตที่ 3
การลงนามสัญญาหลักในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และระบบอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท Sungrow Power Supply Co., Ltd. เพื่อติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์กับบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด เพื่อติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ และโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมจำนวน 3 โครงการ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง (HKP) หน่วยผลิตที่ 1
การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าหินกอง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และประกาศจ่ายเงินปันผล