EN
GULF: 47.25 THB +0.50(1.07%)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียนเชิญผู้ถือหุ้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ปี 2565
การเข้าลงทุนในกองทุน Binance Labs Investment Fund ของ Binance Labs
การเข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด
การเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
การจัดตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
การลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Beng ในสปป.ลาว