ครั้งที่ ประเภทหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 1/2567):20,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable)
1/2567 ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2570 2,000 3.03
1/2567 ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2572 6,472 3.37
1/2567 ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2574 3,000 3.55
1/2567 ชุดที่ 4 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2577 4,000 3.84
1/2567 ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 เมษายน 2567 1 เมษายน 2571 4,528 3.35

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย