ครั้งที่ ประเภทหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 2/2566):15,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable)
2/2566 ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 28 กันยายน 2566 28 มีนาคม 2569 5,805 3.37
2/2566 ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 28 กันยายน 2566 28 กันยายน 2571 1,500 3.88
2/2566 ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 28 กันยายน 2566 28 กันยายน 2573 3,031 3.95
2/2566 ชุดที่ 4 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 28 กันยายน 2566 28 กันยายน 2576 1,000 4.32
2/2566 ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 28 กันยายน 2566 28 กันยายน 2570 3,664 3.50
GULF หุ้นกู้ (1/2566): 20,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A- / Stable)
1/2566 ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2569 4,100 2.85
1/2566 ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2571 3,500 3.92
1/2566 ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2573 4,500 3.20
1/2566 ชุดที่ 4 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2576 3,500 3.59
1/2566 ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 30 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2570 4,400 3.00

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย