หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ผลการดำเนินงาน 2565

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)
รายได้รวม

(ล้านบาท)
กำไรสุทธิสำหรับปี

(ล้านบาท)

ราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด ของบริษัทฯ ได้ทางอีเมลแจ้งข่าว

สมัคร