หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ผลการดำเนินงาน 2566

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)
รายได้รวม

(ล้านบาท)
กำไรสุทธิสำหรับปี

(ล้านบาท)

ราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
Investor Fact Sheet ประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด ของบริษัทฯ ได้ทางอีเมลแจ้งข่าว

สมัคร