EN
GULF: 46.75 THB +1.00(2.19%)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ชี้แจงข่าวลือเรื่องบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ("BWG")
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ("PTT NGD")
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH และ ADVANC และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข pdf)
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH และ ADVANC และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH และ ADVANC และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC)