บล. เอเซีย พลัส จำกัด
ธัญญา อุดม
บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ศิริลักษณ์ พินทุสุนทร
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
กิจพัฒน วงษ์เมตตา
บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พูนพัทธ์ ไชยคำหาญ
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ขวัญวรี อภิชาตสถาพร
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
ชัยพัชร ธนวัฒโน
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ศึกษิต ว่องวาณิช
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เวทิต ตั้งจินดากุล
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ศรชัย พิทยาพฤกษ์
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณัฐกร ศรีภูไฟ
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณัชพล โรจนโรวรรณ
บล. มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์)
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณัฐนนท์ มนต์ขลัง
บล. พาย จำกัด (มหาชน)
Sachin Muralee Krishna
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
บล. ทิสโก้ จำกัด
วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาศิส ภมรานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ณัชพล แพรสีเจริญ