EN
GULF: 42.50 THB -(-%)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยผลิตที่ 2 (หนึ่งในกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP 5,300 เมกะวัตต์)
การลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย
การลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 และหมายเลข 81
แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
การยี่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
การจัดโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2)
การยี่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)