บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อตั้ง:
2554
การซื้อขายวันแรก:
6 ธันวาคม 2560
ชื่อย่อหลักทรัพย์:
GULF
ตลาดหลักทรัพย์:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดอุตสาหกรรม:
พลังงานและสาธารณูปโภค
เลขทะเบียนบริษัท
0107560000231
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400